Direct naar de contentDirect naar de footer

ACTIEVOORWAARDEN “VAN DER VALK EXCLUSIEF ZOMERACTIE ”

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ’Van der Valk Exclusief zomeractie’, hierna “Actie”, ter promotie van Van der Valk Exclusief.
 2. Organisator van deze Actie is Van der Valk Exclusief, gevestigd en kantoorhoudende Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27380247, hierna “Organisator”.
 3. Deze Actie geldt voor klanten van BP en online op valkexclusief.nl/BP
 4. Deze Actie kent een looptijd van maandag 29 juli 2019 t/m zondag 15 september 2019, hierna “Actieperiode”.
 5. Op deze Actie zijn de actievoorwaarden van Organisator van toepassing. De actievoorwaarden van Organisator zijn te raadplegen onder valkexclusief.nl/bp
 6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden.

Inhoud van de Actie

 1. In de actieperiode ontvangt de deelnemer een actiekaart met een actiecode bij BP-tankstations. Deelnemer kan deze actiecode invullen op de speciale actiesite (valkexclusief.nl/bp) en deze vervolgens bevestigen.
 2. Het invullen van de actiecode en het bevestigen dient uiterlijk te geschieden op 15 september 2019.
 3. Na het bevestigen van de deelname wordt de deelnemer gevraagd zijn aanhef, naam, postcode, straatnaam, huisnummer, geboortedatum en zijn telefoonnummer in te vullen. Door je deelname te bevestigen, geef je Organisator toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.
 4. Deelname is alleen geldig indien alle verplichte velden volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 5. Een deelnemer kan meerdere keren deelnemen, maar maakt slechts eenmaal kans op een prijs.
 6. De gegevens zullen door de Organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.
 7. Het prijzenpakket (incl. BTW) van deze Actie bestaat uit:

Het prijzenpakket heeft een totale waarde € 4.375 incl. BTW.

 • 8 X Weekendje weg (t.w.v. €250)
 • 10 X Live cooking voor 4 personen (t.w.v. €140)
 • 15 X Dinerdeal (t.w.v. €65)

Vereisten voor deelname

 1. Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met een woon- of verblijfplaats in Nederland die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar.
 2. Voor deze Actie geldt geen minimum aankoopverplichting en aan deze Actie zijn geen kosten verbonden.
 3. Deelname aan deze Actie is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, BP, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in Organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 4. Bij deelname aan deze Actie, wordt er automatisch een account voor de deelnemer aangemaakt bij Van der Valk Exclusief.
 5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

Vaststelling van de winnaar en prijsuitreiking

 1. Aan het eind van de Actie worden de winnaars op onpartijdige wijze aangewezen op donderdag 19 september.
 2. De winnaars van de prijzen worden op de dag van de trekking persoonlijk van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld via telefoon (indien vermeld) en/of e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De winnaar dient zich voor de uitreiking van de prijs te vervoegen bij een hotel van Organisator en zich aldaar met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Indien blijkt dat dat de opgegeven gegevens van een deelnemer niet overeenstemmen met de gegevens in het legitimatiebewijs, heeft Organisator het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 4. De winnaar kan niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs in ontvangst te nemen / van het gewonnen arrangement gebruik te maken.
 5. Het recht op een prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.
 6. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Organisator zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

Publiciteit

 1. De prijswinnaar stemt er door middel van deelname aan de Actie mee in dat zijn/haar naam en foto genoemd/geplaatst wordt op de diverse kanalen van Organisator (website en social media).
 2. Indien de prijswinnaar op verzoek van de Organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de prijswinnaar.
 3. De prijswinnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de Organisator.

Vragen/klachten

 1. De deelnemer aan deze Actie kan binnen 30 dagen na 15 september 2019 uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs via e-mailadres support@valkdigital.nl. Een daarna ontvangen reclame wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.

Slotbepalingen

 1. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of de door de Organisator uit te keren c.q. uitgekeerde prijs of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator in verband met de Actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de Actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 6. Niets met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

Voor vragen kunt u bellen naar Tel 085 - 001 4414 of mailen naar support@valkdigital.nl, tijdens werkdagen geven wij zo spoedig mogelijk antwoord terug. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen persoonlijk te reageren.