Direct naar de contentDirect naar de footer

Privacyverklaring sollicitanten en medewerkers van Valk Exclusief

Indien je bij een Valk Exclusief hotel of restaurant (“Valk Exclusief”) solliciteert of bij Valk Exclusief werkzaam bent, dan verwerkt Valk Exclusief persoonsgegevens van jou. In deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers worden verwerkt, met welk doel en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast tref je ook overige relevante informatie aan in het kader van jouw persoonsgegevens.

Valk Exclusief vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Toepasselijkheid Privacyverklaring

De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van Valk Exclusief, verband houdende met sollicitanten en medewerkers. Bijlage 1 aan deze Privacyverklaring bevat een lijst van de hotels en restaurants die onder deze Privacyverklaring vallen.

Valk Exclusief informeert sollicitanten en medewerkers over de verwerking van persoonsgegevens onder meer via vacature websites, webpagina’s en diverse (digitale) medewerkersplatforms. Daarnaast wordt een nieuwe medewerker bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst op deze Privacyverklaring gewezen.

 1. Wat is het doel en de grondslag van de verwerkingen?

Valk Exclusief verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden, op basis van verschillende grondslagen en gedurende een bepaalde termijn. Zij deelt deze gegevens – indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening – met derde partijen. Hieronder tref je een overzicht aan.

AardPersoonsgegevensDoelGrondslagVerstrekken en delen met 3e partijenBewaartermijn

Werving en selectie van kandidaten

 • Titel;
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • woonplaats;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • straat;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres; en
 • telefoonnummer; en
 • eventuele tewerkstellingsdocumenten;
 • opleidings- en sollicitatiegegevens zoals CV, motivatiebrief, opleidingen, cursussen, assessments, referenties;
 • interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites van Valk Exclusief, klikgedrag, cookie ID en contact met Valk Exclusief; en
 • andere gegevens die vrijwillig en aanvullend door jou aan ons zijn verstrekt.

Effectief en efficiënt wervings- en selectieproces van nieuwe medewerkers.

 • Toestemming; en
 • gerechtvaardigd belang.
 • Webservice Create
 • Webservice iO/Nxtlvl

5 jaar

Personeelsadministratie

 • Medewerker nummer;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • kaart ID;
 • straat;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • plaats;
 • land.

Personeelsbeheer

 • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst; en
 • wettelijke verplichting.
 • Valkplanner
 • Nxtlvl

Gedurende dienstverband

Salaris- en urenadministratie

 • Medewerker nummer;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • kaart ID;
 • straat;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • plaats;
 • land.

Salaris- en urenadministratie

 • Wettelijke verplichting; en
 • uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
 • Valkplanner
 • Nxtlvl

Gedurende dienstverband

Verzuimregistratie en -beleid

 • Medewerker nummer;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • kaart ID;
 • straat;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • plaats;
 • land.

Onderdeel van haar salarisadministratie, preventie van verzuim en om re-integratie te bevorderen.

 • Wettelijke verplichting; en
 • uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
 • Valkplanner
 • Nxtlvl

Gedurende dienstverband

Opleiding en beoordeling van medewerkers

 • Medewerker nummer;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • kaart ID;
 • straat;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • plaats;
 • land.
 • Opleiding; en
 • beoordeling.
 • Gerechtvaardigd belang; en
 • uitvoering van overeenkomst.

N.V.T.

Gedurende dienstverband

Beveiliging van het hotel

 • Uiterlijk

Veiligheid en bescherming d.m.v. camera’s en beveiligingsmedewerkers

Gerechtvaardigd belang

4 weken, tenzij er een gerechtvaardigd belang bestaat om de beelden langer te bewaren.

Marketing van het hotel

 • Uiterlijk van medewerker;
 • naam medewerker.

Marketing

Toestemming betrokkene

N.V.T.

N.V.T.

Delen van nieuws en relevante personeelsinfo

 • E-mailadres
 • Verspreiding nieuwsbrieven; en
 • relevante personeelsinformatie.

Toestemming

N.V.T.

N.V.T.

ValkWork app

 • Geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • e-mail;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • tussenvoegsel;
 • mobiel;
 • telefoon;
 • woonplaats;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • straat
 • Boeken tegen personeelstarief; en
 • inzien boekingen;
 • rooster inzien;
 • onderling diensten ruilen;
 • documenten inzien.
 • Toestemming; en
 • uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Valkplanner
 • Nxtlvl

Gedurende dienstverband

 1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

Valk Exclusief kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door Valk Exclusief buiten de EER worden gedeeld (of anderszins verwerkt), zal zij zorgen voor een passend niveau van bescherming van de gedeelde gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

 1. Cookies

Voor verwerking van uw persoonsgegevens d.m.v. cookies, verwijst Valk Exclusief u – gelet op de omvang – naar de cookieverklaring in Bijlage 2.

 1. Hoe lang bewaart Valk Exclusief persoonsgegevens?

Valk Exclusief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven gemelde doelen, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens te bewaren of jij voor de bewaartermijn toestemming hebt gegeven.

 1. Beveiliging en maatregelen

Valk Exclusief hanteert een hoog niveau van beveiliging van gegevens van sollicitanten en medewerkers. Valk Exclusief treft passende organisatorische en technische maatregelen om vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te waarborgen, alsook om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Toegang tot gegevens door medewerkers van Van der Valk geschiedt op basis van noodzakelijkheid, gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). Valk Exclusief toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor jouw privacy zoveel mogelijk te beperken.

 1. Jouw privacy rechten

Als sollicitant of medewerker bij Valk Exclusief kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om aan Valk Exclusief te vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als wij gegevens van jou verwerken heb je het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

 1. Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen om dit te corrigeren.

 1. Recht op verwijdering

Je kan ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van jou te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
 • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door jou is ingetrokken;
 • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

 1. Recht op beperking

Als je een onjuistheid in jouw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we jouw verzoek in behandeling hebben. Je kan ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

 1. Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Ook kan je ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 1. Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wil je van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres van het desbetreffende hotel (zie Bijlage 1 bij de Privacyverklaring). Jouw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat je je identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. Valk Exclusief zal jou binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben. In dat geval zal Valk Exclusief laten weten waarom zij nog meer tijd nodig heeft en hoelang het – naar schatting – nog gaat duren.

Houd er rekening mee dat Valk Exclusief onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan jouw verzoek te voldoen.

 1. Identiteit- en Contactgegevens

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met het desbetreffende Valk Exclusief hotel. Deze contactgegevens tref je aan op de Bijlage 1 bij de Privacyverklaring. Geef s.v.p. duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat, zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren. Desgewenst kun je ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

Valk Exclusief

T.a.v. de Privacy Coördinator

Winthontlaan 4-6

3526 KV Utrecht

privacy@valkenhorst.nl

 1. Wijziging van de Privacyverklaring

Valk Exclusief kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de websites vermeld op Bijlage 1 worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van Valk Exclusief. Valk Exclusief raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Bijlagen:

 1. vestigingen en entiteiten Valk Exclusief
 2. cookieverklaring Valk Exclusief

Versie oktober 2023